Board of Directors

Peb cov Board of Directors yog cov koom tes ua haujlwm hauv peb txoj haujlwm, ntseeg tag nrho hauv lub zog ntawm cov hluas lub suab thiab qhia txog cov zej zog uas peb ua haujlwm.

 

Cameron Kurtz

  • Board Tswvcuab
  • Tus Thawj Coj ntawm Kev Tsim Kho Kev Lag Luam, Omnyway

Bill Leitsch

  • Pawg Thawj Coj Ncig Zaum
  • Tus Lwm Thawj, TM Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag

Elizabeth Romero

  • Board Tswvcuab
  • Yaam Lwm Thawj Saib Kuas Ntawm Tsoomfwv & Zej Zog Kev Sib Koom Tes, UC Riverside