Board of Directors

Peb cov Board of Directors yog cov koom tes ua haujlwm hauv peb txoj haujlwm, ntseeg tag nrho hauv lub zog ntawm cov hluas lub suab thiab qhia txog cov zej zog uas peb ua haujlwm.

 

John gonzalez

  • Board Tswvcuab
  • Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug rau US District Court, Central District

Laura Harmon

  • Pawg Thawj Coj Ncig Zaum
  • HR Director, Ib Qhov Chaw Ua Haujlwm

Ashens Limon

  • Cov Tub Ntxhais Hluas Pawg Neeg
  • Youth Journalist, Paub Youth Media

Elizabeth Romero

  • Board Tswvcuab
  • Yaam Lwm Thawj Saib Kuas Ntawm Tsoomfwv & Zej Zog Kev Sib Koom Tes, UC Riverside