Board of Directors

Peb cov Board of Directors yog cov koom tes ua haujlwm hauv peb txoj haujlwm, ntseeg tag nrho hauv lub zog ntawm cov hluas lub suab thiab qhia txog cov zej zog uas peb ua haujlwm.

Board Demographics

Kristin Belden

Jeff Bohl

  • Board Tus Tuav Nyiaj Txiag, Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag
  • Tus Thawj Coj, HIG Capital

Anna Pletcher

Maureen Sedonaen

  • Kev tswj kav lub rooj
  • Tus Thawj Coj, Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tsim Tsa Rau Tib Neeg Ntau dua San Francisco

Nawz Talai

  • Board Tswvcuab
  • Senior Analysts Lag Luam, Laguna Honda Tsev Kho Mob

Karissa Yee Findley

  • Board Secretary
  • Tus Thawj Coj Tsev Kawm Ntawv Npaj Kev Npaj Ua Kev Kawm Ntawv, Tsev Kawm Hauv Nroog San Francisco