Board of Directors

Peb cov Board of Directors yog cov koom tes ua haujlwm hauv peb txoj haujlwm, ntseeg tag nrho hauv lub zog ntawm cov hluas lub suab thiab qhia txog cov zej zog uas peb ua haujlwm.

 

Laura Harmon

  • Pawg Thawj Coj Ncig Zaum
  • HR Director, Ib Qhov Chaw Ua Haujlwm

Elizabeth Romero

  • Board Tswvcuab
  • Yaam Lwm Thawj Saib Kuas Ntawm Tsoomfwv & Zej Zog Kev Sib Koom Tes, UC Riverside