Amas Sanchez

Amas tau loj hlob hauv Half Moon Bay, qhov uas nws tau koom nrog yli thaum koom nrog cov tub ntxhais hluas thaum pib kev thauj mus los hauv kev ncaj ncees thaum xyoo 2016 ua ib tus tub ntxhais kawm qib kaum ob hauv tsev kawm theem siab. Nws yog ib feem ntawm thawj pab neeg ua haujlwm kom ntseeg tau tias kev txhim kho kev thauj mus los ua ntej yog cov uas xav tau cov kev pabcuam ntawd ntau tshaj plaws - suav nrog kev ua kom zoo ntawm Measure W, uas ua rau muaj kev tiv thaiv $ 2.4 nphom nyiaj nyob rau 30 xyoo tom ntej rau kev siv zog hauv kev thauj mus los hauv Nroog San Mateo County. Tsis ntev tom qab kawm tiav high school, Amas los ua haujlwm nyob hauv San Mateo chaw ua haujlwm thiab txuas ntxiv siv peb cov kev siv zog kev thauj mus los. Tsis ntev los no xyoo 2020, Amas tsiv mus rau Los Angeles thiab koom nrog Lub Chaw Haujlwm Long Beach txhawb peb txoj kev tiv thaiv kev haus luam yeeb.

Thaum lub sijhawm nws pub dawb, Amas nyiam mloog podcasts, saib mauv vim, thiab siv sijhawm nrog nws ob tug menyuam yaus.