Bao Vue-Moua

Bao tau koom nrog pawg YLI rau 7 xyoo. Nws pib ua tus Pab Cuam Thawj Lwm Thawj Coj thiab tom qab ntawd tau hloov mus rau Tus Neeg Saib Xyuas Kev Koom Tes. Bao cog lus rau kev txhawb nqa thiab tsim kom muaj zog rau cov tub ntxhais hluas cov thawj coj los coj cov kev tiv thaiv kev tiv thaiv ib puag ncig hauv lawv cov zej zog los ntawm Fresno County Friday Night Live.

Nyob sab nraum lub chaw ua hauj lwm, Bao hlub siv sij hawm nrog nws tus txiv thiab 14-hli laus tus ntxhais, ua noj, siv sij hawm ntawm qhov chaw ua si, thiab mus rau kev mus.