Carolyn Flores-Conrad

Carolyn tau ua haujlwm rau 11 + xyoo nrog cov hluas los ntawm theem qis mus rau theem siab hauv Fresno cheeb tsam. Carolyn hlub ua haujlwm nrog cov hluas thiab cov laus kom paub thiab txhawb lawv cov khoom plig tshwj xeeb. Nws tau kawm nws daim bachelors degree hauv Sociology los ntawm Fresno State University thiab nws Masters rau Community Leadership thiab Transformation los ntawm Fresno Pacific University. Nws tsev neeg tau nyob hauv Lowell lub zej zog uas nyob ze rau ntawm Downtown Fresno tau yim xyoo, tab sis tau ua haujlwm hauv zej zog nrog cov hluas hauv lub zej zog rau 11 xyoo dhau los. Carolyn kuj tau pab nyob rau hauv pawg thawj coj ntawm Lowell Community Development Corporation, uas ua haujlwm rau vaj tse ncaj nruab nrab hauv Lowell Neighborhood.

Dhau li nyob sib ze thiab siv sijhawm nrog tsev neeg, Carolyn nyiam khiav, mloog podcasts, thiab vaj.