Carolyn Flores

Carolyn tau yug los thiab tsa hauv Central Valley. Nws tau tsiv mus rau Fresno ua tiav Bachelors hauv Sociology los ntawm Fresno State University. Carolyn ua haujlwm rau lub koom haum pab nyiaj hauv zej zog rau yim xyoo ua ntej yuav rov qab mus kawm ntawv thiab tau txais Master nyob rau Community Leadership thiab Transformation los ntawm Fresno Pacific University. Carolyn tau koom nrog hauv zej zog thiab cov neeg zej zog ua haujlwm rau ntau caum xyoo. Nws nyiam ua haujlwm nrog cov hluas thiab cov neeg laus los txheeb xyuas thiab txhawb nqa lawv qhov khoom plig tshwj xeeb.

Tam sim no nws tau ua haujlwm pab thawj tswj hwm ntawm Lowell Zej Zog Kev Tsim Kho Kev Koom Tes, uas ua haujlwm rau cov neeg tuaj yeem nkag mus thiab kom muaj vaj huam sib luag nyob hauv Lowell Zej Zog hauv Fresno. Nws tseem ua haujlwm rau Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Hauv Tsev Kawm Ntawv.

Thaum nyob deb ntawm kev ua haujlwm Carolyn nyiam khiav, mloog podcasts, thiab vaj.