Joseph Fuentes (nws/nws)

Yauxej (nws/nws) yug thiab loj hlob hauv Madera. Nws tau koom nrog Youth Leadership Institute ua tus Thawj Saib Xyuas Kev Pabcuam rau Cov Hluas rau Nix Tobacco thaum Lub Kaum Hli 2021. Yauxej kawm tiav hauv Fresno State xyoo 2020 nrog rau Bachelors hauv Kev Kawm Lus Askiv nrog rau kev kawm txog kev sau ntawv. Lub hom phiaj kev tshaj lij ntawm nws ib txwm yog los ua tus thawj coj paub zoo rau cov hluas thiab coj lawv lub suab mus rau pem hauv ntej.

Sab nraud ntawm kev ua haujlwm, Yauxej nyiam siv sijhawm nqa qhov hnyav thiab ua haujlwm tawm, ua si video games, thiab siv sijhawm nrog nws cov phooj ywg thiab tsev neeg.