Montzerrat Garcia Bedolla

Montzerrat yog tus Program Manager ntawm qhov chaw ua haujlwm Long Beach. Montzerrat cov coj noj coj ua los ntawm kev loj hlob hauv cov nyiaj tau qis, feem ntau cov neeg tuaj txawv teb chaws Latino zej zog. Nws saib kev koom tes hauv zej zog, txoj cai tawm tswv yim, thiab ua haujlwm zoo los ua kom zoo dua rau cov zej zog tsis muaj txiaj ntsig cuam tshuam los ntawm tsis muaj peev nqis thiab siv tau cov kev pab kom noj qab haus huv. Nyob rau peb lub xyoos dhau los nrog YLI, Montzerrat tau coj ntau cov hluas thiab cov koom haum hauv zej zog txog kev tsis sib haum xeeb hauv lawv cov zej zog los ntawm kev haus cawv, haus luam yeeb thiab lwm cov kev tiv thaiv yeeb tshuaj, kev ncaj ncees nyiaj txiag thiab kev nyiaj txiag, kev ncaj ncees kev thauj mus los, thiab kev ncaj ncees.

Nyeem zaj Dab Neeg ntawm Kuv Lub Npe nov!