Roderick Spikes

Thaum ib tug tub ntxhais hluas loj hlob hauv East Bay, Rod tau pom ntau yam uas nws ntseeg tias cov hluas hnub no yuav tsum tsis txhob pom. Tej yam zoo li no Qws los ua ib tug thawj coj rau cov hluas thiab cov neeg tawm tswv yim rau cov hluas thaum muaj hnub nyoog kaum ib xyoos. Nws los nrog kev ua haujlwm, ua haujlwm nrog Ntxiving Youth Inspiration, uas yog non-profit hauv Alameda County uas tsim muaj kev kawm tom qab lawb ntawv thiab zejzos los txhawb kev zoo, lwm txoj haukev rau cov hluas kom muaj kev vam meej thiab tsim txiaj kawg Mus txog Ashland Youth Centre nyob rau hauv 2012! Qws tau koom tes nrog Alameda County lub Friday Night Live tshooj.

 

Ua tus kws tshaj lij thiab tus neeg, Qws seev cev thiab qhia Hip-Hop Dance, pub rau cov menyuam yaus ua lwm txoj hauv kev los qhib lawv lub tswv yim zoo thiab nthuav lawv lub hlwb mus rau tej yam zoo nkauj thiab seev suab paj nruag tuaj yeem nqa lawv. Qws coj txhua yam ntawm nws cov kev paub mus txuas ntxiv tsim tus choj ntawm cov hluas thiab cov laus hauv San Mateo County.