Shalin Craig

Shalin hlob nyob rau hauv Los Angeles thiab San Fernando Valley, thiab los ntawm ib tsev neeg sib xyaw nrog cov kab keeb kwm yav dhau los. Nws txoj kev txaus siab rau cov tub ntxhais hluas txoj kev loj hlob thiab kev ncaj ncees raug tswm rau hauv nws txoj kev paub thaum nws yog ib tus neeg saib xyuas hluas sib ntaus sib tua rau cov tub ntxhais hluas ntawm cov xim hauv LAUSD cov tsev kawm ntawv. Thaum nws kawm tiav hauv UC Berkeley, nws tau kawm Cov Kev Kawm Haiv Neeg Haiv Neeg thiab coj cov duab kos duab rau ntawm lub Chaw Lij Cheeb Tsam Ntau. Nws ua kom muaj kev pabcuam zoo, pabcuam, thiab nrhiav kev pabcuam hauv vaj tse.

Shalin yog ib lub lag luam uas tau tso rau sab nrauv uas nyiam dej hiav txwv, huab cua hockey, thiab ua pob zeb playlists rau txoj kev mus ncig ua si!

Nyeem zaj Dab Neeg ntawm Kuv Lub Npe nov!