Suab Moua

Sher Moua yog Fresno Cov Tub thiab Txivneej Xeeb (BMOC) Program Manager. BMOC yog lub zej zog cov tub ntxhais hluas cov thawj coj uas kho, tawm tswv yim, thiab ua haujlwm kom muaj kev noj qab nyob zoo rau txhua tus. Ua ntej dhau xyoo YLI peb xyoo dhau los, Sher ua haujlwm rau Fresno Center rau New Americans (FCNA), uas nws yog ib feem ntawm Fresno Building Healthy Communities Prevention Action Team thiab nws saib xyuas FCNA qhov kev rau npe nkag, kev kawm, thiab kev txhawb tswv yim.

Sher muaj lub Master of Arts hauv Socio thiab Kev Kawm Txuj Ci ntawm California State University, Long Beach, thiab Bachelor's of Arts hauv Socio thiab Cultural Anthropology nrog cov menyuam yaus hauv Kev Kawm ntawm University of California, Berkeley. Nyob sab nraum chaw ua hauj lwm, nws nyiam siv sij hawm nrog nws tus poj niam thiab ob tug ntxhais hluas.