Yenifer Gallegos-Mejia

Yenifer Gallegos-Mejia tau yog ib feem ntawm pawg YLI rau 7 lub hlis, tiam sis tau koom tes nrog Cov Thawj Coj Hluav Taws Xob rau ntau tshaj 7 xyoo tam sim no. Nws pib tawm ua ib tus Tub Koom Tes, ces Adult Advisor, nrog rau YLI, thiab tam sim no yog Tus Txheej Txheem Kev Pabcuam hauv Central Valley. Yenifer ua haujlwm nrog cov tub ntxhais hluas nyob rau hauv cov zej zog nyob deb nroog kom paub meej tias lawv lub suab tau hnov. Nws ua li no los ntawm kev muab cov kev pabcuam uas lawv xav tau los ua cov thawjcoj hauv lawv cov zejzos thiab pab lawv nrhiav cov teebmeem uas cuam tshuam rau lawv lub neej zoo.

Nyob rau nws lub sijhawm dawb, nws nyiam mus ncig teb chaws, ua haujlwm pab dawb, sim tshiab zaub mov, phau ntawv journal, thiab siv sijhawm nrog nws tus txiv thiab lawv tus menyuam mos, Zoey.

Yenifer kawm tiav hauv California State University, Fresno hauv 2017 nrog daim Bachelor's Degree nyob Sociology thiab tam sim no nyob rau hauv Masters ntawm Social Work hauv CSU Fresno.