Peb Txhawb Nqa Peb

Raws li peb cov tub ntxhais hluas txheeb xyuas cov teeb meem hauv zej zog thiab thawb cov kev cai nyob hauv zej zog, lawv cov kev siv zog tau txhawb nqa thiab pab tsim cov kev txhawb nqa hauv xeev thiab tom qab. Nws yog ib qho tseem ceeb tias yli muaj lub suab nyob rau hauv thiab qhia peb cov kev txhawb nqa rau cov cai uas cuam tshuam rau peb cov hluas, thiab sawv ntawm kev sib koom tes nrog cov neeg koom tes uas ua haujlwm nrog peb lub txiaj ntsig. Hauv qab no yog cov kev cai peb tau txhawb nqa - thiab peb thov caw koj sawv nrog peb hauv kev txhawb nqa lawv, ib yam nkaus.

2020

Hu xov tooj rau California cov kws tshaj lij tswjfwm rau kev tswjfwm kev kub ntxhov kom tiv thaiv cov koomhaum tsis muaj haujlwm, yog li peb tuaj yeem pabcuam peb cov zej zog, tiv thaiv kev noj qab haus huv rau pej xeem, thiab txhawb peb cov neeg ua haujlwm.

KAWM NTXIV

Cov koom haum hauv zej zog thoob plaws California Central Valley, tau nqua hu kom ua siab tawv, txiav txim siab thiab nqis tes nrawm los ntawm peb cov neeg ua haujlwm rau pej xeem kom ntseeg tau tias cov neeg tuaj yeem nyob hauv lawv lub tsev.

KAWM NTXIV

Raws li tus mob Coronavirus pheej kis, ntau tus neeg ua haujlwm muaj qhov pheej hmoo tias yuav poob nyiaj thiab txawm tias lawv txoj haujlwm. Hu rau cov thawj coj kev lag luam thiab cov thawj coj los tiv thaiv cov neeg ua haujlwm!

KAWM NTXIV

Nws yog ib qho tseem ceeb uas peb txhua tus yuav tsum ua peb lub suab. Nov yog qee cov peev txheej los txhawb koj kom koj siv koj txoj cai pov npav.

KAWM NTXIV

2019

Ua kom ntseeg tau tias txhua tus tub ntxhais kawm CA tau txais txoj kev kawm zoo.

KAWM NTXIV

SB 130 yuav tsim kom tau Lub Chaw Haujlwm Kev Kawm Qib Siab, Kev Ris Dej Num, thiab Pab Pawg Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb - ib lub xeev txoj kev kawm qib siab thoob plaws lub xeev los muab kev saib xyuas, kev lav phib xaub, thiab cov khoom siv los txhawb cov tub ntxhais kawm thoob plaws California.

KAWM NTXIV

Txhawm rau teb cov txheej txheem hauv zej zog rau kev ntiav Tus Thawj Tub Ceev Xwm Fresno tshiab, peb tau hu rau qhov kev cog lus los ua lub zej zog cov tub ceev xwm lub tswvyim nrog lub zej zog kev sib koom tes.

KAWM NTXIV

Cov tub ntxhais hluas tau nqis tes thiab tawm suab rau kev daws teeb meem rau qhov teeb meem ceev ntawm peb lub sijhawm. Nws yog lub sijhawm lawv muaj lub suab - thiab ib qho kev xaiv tsa. ACA 8 yuav txo qis hnub nyoog pov npav hauv California rau 17 xyoo.

KAWM NTXIV

Txhim kho cov tub ntxhais kawm qhov ua tau zoo thiab txhawb cov tsev kawm ntawv xaiv cov kev hloov rau kev ncua ntawv

KAWM NTXIV