SB 130

Cov nqi yog hais txog dab tsi?

SB 130 yuav tsim kom tau Lub Chaw Haujlwm Kev Kawm Qib Siab, Kev Ris Dej Num, thiab Pab Pawg Sib Koom Tes - lub xeev txoj kev kawm qib siab thoob plaws lub xeev los muab kev saib xyuas, kev lav phib xaub, thiab cov khoom siv los txhawb cov tub ntxhais kawm thoob plaws California. Pab pawg koom tes no yuav qhia rau Tus Thawj Kav Xwm, Tus Tsim Kev Cai Lij Choj, thiab lwm lub tsev kawm ntawv qib siab thiab muab lus pom zoo uas suav nrog, tab sis tsis txwv rau cov kev pab cuam txog kev pab nyiaj, hloov txoj hauv kev, kev kawm tiav thiab daim ntawv pov thawj, thiab kev sib koom tes ua haujlwm.

Yuav ua li cas nws haum nrog yli cov nqi?

Coob leej ntawm cov hluas uas koom nrog peb cov kev kawm lossis cov neeg kawm ua haujlwm thaum ib tus mus kawm ntawv qib siab tib lub sijhawm lossis npaj mus rau thaum lawv kawm tiav high school. Peb txhawb cov cai tswjfwm uas kom cov hluas - tshwj xeeb yog cov hluas ntawm cov xim - muaj kev nkag mus rau cov khoom siv zoo.

Yli ua dab tsi txog nws?

Peb tau kos npe rau ib tsab ntawv ntawm kev txhawb nqa thiab tseem hais txog peb cov lus tshaj tawm hauv zej zog Facebook, Instagram thiab Twitter.

Leej twg yog tus txhawb nqa daim nqi no?

  • Dr. George Boggs, Tus Thawj Coj thiab Tus Thawj Tuav Haujlwm Emeritus ntawm Asmeskas Koom Haum Tsev Kawm Qib Siab
  • Dr. Estela Bensimon, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Txuj Ci hauv Kev Ncaj Ncees thiab Tus Thawj Coj, Center for Urban Education ntawm University of Southern California
  • Drew Furedi, Tus Thawj Coj ntawm Para los Niños
  • Yvonne Gonzalez-Duncan, Tus Thawj Coj Xeev California LULAC
  • Carl Guardino, Thawj Tswj Hwm thiab CEO ntawm Silicon Valley Leadership Group
  • Felix W. Ortiz, CEO ntawm Viridis Kev Kawm
  • Helen Iris Torres, Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj thiab Tus Thawj Coj ntawm Hispañas Koom Tes nrog Kev Tswj Kev Nyab Xeeb

Kawm paub ntau ntxiv txog SB 130