yli Txhawb Txoj Kev Koom Tes: VOTE !!

Rau npe xaiv tsa

Koj tuaj yeem sau npe - lossis yog tias koj muaj hnub nyoog qis dua 18, ua ntej sau npe - thiab tshawb xyuas koj cov ntawv sau npe NTAWM NOCov. Yog tias koj cuv npe lossis rov qab cuv npe tsawg dua 15 hnub uantej txoj kev xaivtsa koj yuav tsum ua daim dua Kev Tso Npe Xaiv Tsa-Hnub ua thiab thov koj daim npav xaiv tsa mus kiag koj tus kheej rau ntawm lub chaw haujlwm xaiv tsa hauv koj lub nroog lossis lub chaw pov ntawv tawm suab.

Ua kev xaiv paub

Tsuas yog nkag mus koj tus lej cim hauv qab no txhawm rau paub txog cov neeg sib tw thiab cov kev xaiv tsa hauv koj thaj chaw, thiab tau txais cov lus teb rau cov lus nug tseem ceeb txog kev xaiv tsa tom ntej.

Nrhiav koj qhov chaw xaiv tsa

Nyem qhov no thiab sau koj li chaw nyob kom nrhiav seb yuav pov npav koj li cas!