Kev Tuaj Txog Peb Lub Ntiaj Teb (BOOF)

Lub Betting on Our Future (BOOF) tawm tswv yim txhawb cov tub ntxhais hluas kom paub txog qhov teeb meem kev twv txiaj thiab tsim kev hloov hauv lawv cov zej zog. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav lav phib xaub, sib koom tes, thiab tsim ua yeeb yaj kiab ua yeeb yaj kiab, yees duab video, thiab kev tshajtawm rau kev tshajtawm txog kev sib tw ntawm cov menyuam yaus. Cov tub ntxhais hluas tseem muaj lub sijhawm los tsim kev twv txiaj rau cov duab thaij duab siv rau cov niam txiv thiab lwm tus neeg laus uas muaj kev txhawj xeeb los qhia rau lawv txog kev ceeb toom txog teeb meem kev twv txiaj thiab cov nyiaj txiag muaj los pab lawv tsev neeg.

BOOF yog ib tug hluas-coj teeb meem kev twv txiaj kev sib tw uas tau los ntawm lub California Friday Night Live Koom Nrog los ntawm cov nyiaj pab los ntawm California Office of Problem Gambling.