Census 2020

LUS ASKIV:

Kev Suav Neeg yog dab tsi?

Raws li tsab cai los ntawm Asmeskas Txoj Cai, kev suav neeg yog ib zaug txhua-caum xyoo suav txhua tus neeg nyob hauv tebchaws. Thaum peb paub tias muaj pes tsawg tus neeg nyob hauv peb cov zej zog, cov koom haum thiab cov lag luam tau zoo dua los soj ntsuam cov kev pabcuam thiab cov kev pabcuam xav tau, xws li chaw kho mob, tsev kawm ntawv, thiab txoj kev. Nws kuj tseem txiav txim siab seb cov rooj zaum hauv pawg Congress yuav faib li cas ntawm 50 lub xeev.

Thaum Lub Peb Hlis 2020, Tsoomfwv Meskas Kev Suav Neeg Xam Neeg pib xa txhua tsev neeg los sau cov lus nug yooj yim txog cov neeg nyob ntawm koj qhov chaw nyob. Koj muaj txoj cai los teb online, hauv xov tooj, lossis hauv ntawv, thiab tsoomfwv txoj cai lij choj khaws cia cov lus teb ntawd muaj kev nyab xeeb thiab nyab xeeb.

Pab txhawm rau tsim peb lub neej yav tom ntej! Tuaj koom nrog peb nthuav qhia txog txoj kev kawm paub txog Kev Suav Neeg coob coob thaum Tsib Hlis 7 thaum 5 teev tsaus ntuj. Sau npe ntawm no! Lossis, mus ntsib 2020 CENSUS.GOV txhawm rau sau rau lo lus nug!

 

Peb lub hom phiaj yog dab tsi?

Peb lub hom phiaj yog tshaj tawm thiab ua haujlwm rau Latinx cov zej zog nyob hauv Central Valley txog kev suav pej xeem 2020 thiab qhov tseem ceeb ntawm kev koom tes. Peb yuav ua ZOOM lub webinar txog cov txiaj ntsig txog Kev Suav Neeg Xyoo 2020. Peb yuav xa cov ntawv xa mus rau cov chaw nyob latinx hauv zos, kom tau hnov ​​ntau ntxiv txog peb lub vev xaib tom ntej thiab kos npe ua raws qhov txuas no:

Xav paub ntau ntxiv, ctiv thaiv:

Julia Isabella Prieto: [email tiv thaiv]

Edith Martinez: XNUMX Lab tus kiv cua tos koj rau Webtalk! [email tiv thaiv]

Ua tsaug rau koj Latino Zej Zog Nyiaj rau kev pab nyiaj rau qhov haujlwm tseem ceeb no!

 

ESPAOL:

Dab tsi yog Censo?

Según el mandato de la Constitución de los Estados Unidos, el censo es un recuento de todas las personas que viven en el país, y que se realiza una vez cada década. Cuando sabemos cuántas personas viven en tu comunidad, las organizaciones y las empresas están mejor equipadas para ntsuam xyuas los ntawm servicios y programas necesarios, como por ejemplo clínicas, escuelas y carreteras. El censo también determina cómo se distribuyen los escaños en el Congreso entre los 50 estados.

En marzo de 2020, la Oficina del Censo de Estados Unidos envió cada hogar una invitación para ua tiav tsis muaj sencillo cuestionario sobre quién vive en tu dirección. Tienes la oportunidad de neeg teb xov tooj ntawm línea, por teléfono o por correo, y la ley federal mantiene esas respuestas seguras y protegidas.

Dale tawm tswv yim nuestro futuro. Encuéntranos en Mayo 8 a las 5 teev tsaus ntuj para una presentación sobre el Censo. Regístrese aquí! Aw visita 2020 CENSUS.GOV rau rellenar el formulário del Censo ahorita!

Ntau yam ntxiv:

Nuestra meta es informar y servir a la comunidad latinx en el Valle Central del Censo 2020 y la importancia de participar. Llevaremos a cabo una presentación sobre ZOOM del tema de los beneficios del Censo 2020. Mandaremos volantes a domicilios locales, para enterarte de nuestro evento sobre ZOOM siga este link: 

Para mas información, se pueden comunicar con :: Teb

Julia Isabella Prieto: [email tiv thaiv]

Edith Martinez: XNUMX Lab tus kiv cua tos koj rau Webtalk! [email tiv thaiv]

C Gracias al Latino Zej Zog Nyiaj por patrocinar yog qhov tseem ceeb!