Tus Qauv Hauv Lub Zej Zog (CAM)

Lub Koom Haum Ua Haujlwm Cov Qauv Hluas Kev Ua Haujlwm (CAM YLP) koom nrog Bay Area cov tub ntxhais hluas, hnub nyoog 18 – 24, uas xav paub txog kev txhim kho kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab ua rau muaj kev hloov zoo hauv San Francisco cov zej zog. Los ntawm txoj haujlwm, cov tub ntxhais hluas txheeb xyuas qhov tsis sib xws hauv lawv cov zej zog - piv txwv li, ntau lub khw muag cawv thiab tshaj tawm txog kev coj cwj pwm tsis zoo - nrog rau lawv cov txiaj ntsig thiab kev zoo nkauj, uas feem ntau tau saib xyuas, siv, thiab lwv los ntawm cov neeg muaj hwj chim.

Thaum lawv tsim cov lus thiab sib txeeb ua ke los qhia txog lawv cov kev paub txog thiab ua kom cov kev cai tswjfwm, lub hauvpaub, thiab cov cheebtsam tsis zoo, cov hluas tsim cov cuab yeej los ua cov neeg tawm tswv yim rau lawv tus kheej thiab lawv cov zej zog. Tom qab YLI tus qauv rau cov hluas txoj kev loj hlob, cov hluas npaj thiab coj lawv tus kheej txoj kev tshawb fawb, thiab ua haujlwm ncaj qha nrog cov neeg txiav txim siab hauv zos los muab tswv yim txog kev txhim kho uas tsim kho rau lub nroog cov hluas.

Hauv 2017-2018, cov tub ntxhais hluas CAM tau tshawb fawb txog kev nce nqi - kev lag luam ploj ua lag luam uas siv luam yeeb tsawg kawg nkaus thiab ntxias neeg kom lawv cov khoom muag. Lub phiaj xwm ua rau 7 xyoo ntawm kev ua hauj lwm thiab cov tseem ceeb tshaj plaws, sib koom hauv CAM thiab TURF Blog posts.

Qhov kev zov me nyuam yog qhib rau txhua lub hnub nyoog (18-24) cov hluas hauv cheeb tsam Bay. Cov ntawv thov arov qhib rau lub caij nplooj ntoos hlav (lig Lub Ob Hlis Ntuj-lig Lub Peb Hlis). Cov neeg tuaj koom yuav tsum tuaj koom 1 ib hnub tawm rau lub Peb Hlis, tom qab sib tham txhua lub lim tiam.