Fresno County Hmo Friday Hmo

Peb Yuav Tos Cov Neeg Sawv Cev Rau Cov Hluas Permaculture Project! KAWM NTXIV

 • Stipend
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
 • Grant / Scholarship

Hmo Hmo Hmo Ntuj (FNL) yog lub koom haum thoob xeev uas hais txog kev quav yeeb quav tshuaj. Nyob rau ntawm YLI, peb siv txoj kev ncaj ncees rau kev ua haujlwm, hloov txoj kev coj tus cwj pwm mus rau ntau tus qauv ntawm kev tsis ncaj ncees uas yog cov neeg hluas, cov neeg txom nyem uas muaj peev xim thiab txhawb kev coj cwj pwm tsis zoo. Los ntawm kev pab cov hluas taw qhia txog cov teeb meem hauv lawv cov zej zog, kev tshawb fawb, thiab siv cov xov xwm thiab cov phiaj xwm kev cai, YLI tsis yoojyim cov tub ntxhais hluas los ntawm kev quav yeeb tshuaj - peb pab tsim cov neeg tawm tswv yim zoo uas tsim kev hloov hauv lawv cov zej zog.

YLI cov neeg ua haujlwm ua rau muaj ntau lub tshooj hauv Nroog Fresno, kom ntseeg tau tias lawv tau mus ua ke nrog FNL Cov Qauv Kev Xyaum thiab Cov Ntsiab Lus Ua Haujlwm.

Peb cov tub ntxhais hluas tau coj txoj hauv kev yeej txoj kev yeej thiab kev tshaj tawm xov xwm, xws li kev vam meej Plhaub Poob Tsav Tsheb, uas koom tes nrog FoodsCo hauv zos. los tuav lub rooj sablaj xovxwm thiab daim ntawv lo nrog cov cawv nrog cov ntawv ceeb toom rau cov neeg laus txog kev tsis haus dej haus cawv. Zaj dab neeg tau tawm hauv lub TV chaw nres tsheb, ABC 30 Nqis Xov Xwm, Raws li zoo raws li Fresno Bee.

Fresno FNL qhov chaw yog coj los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv YLI nram qab no:

FNL (college):

 1. Fresno Pacific University - Bao Moua

FNL (high school):

  1. Kwv txhiaj & Sunnyside - Valeria Salazar
  2. Kerman - Hilda Osuna
  3. Kev Sib Tw - Julio Lopez
  4. Selma, Reedley Middle College & Txiv Kab Ntxwv Daniel Gonzalez
  5. Edison - Rayer Waller II

Club Nyob Hauv (Tsev Kawm Ntawv Qib Siab):

 1. Gaston Nruab Nrab - Rayer Waller II
 2. Nruab Nrab - Hilda Osuna
 3. San Joaquin Qib Pib - Julio Lopez

FNL Kids (tsev kawm ntawv theem pib):

 1. Hacienda Heights & Cov Chaw Ua Si Hauv Chaw Ua Si Fig - Hilda Osuna
 2. Chaw Ua Si Caij Ntuj Sov & Fenix ​​- Bao Moua

Cov khoos kas qhib rau txhua tus tub ntxhais hluas ntawm txhua qhov chaw - thov hu rau tus saib xyuas qhov chaw ua haujlwm kom paub ntau ntxiv txog cov sijhawm sib tham.