Golden Plains Student Advocacy Council

Pawg Neeg Sawv Cev Txhawb Tub Ntxhais Kawm yog ib txoj hauv kev tshwj xeeb rau cov tub ntxhais kawm hauv Tsev Kawm Ntawv Golden Plains los coj qhov kev hloov zoo hauv tsev kawm. Qhov program raug tso tawm ua ntej lub caij nplooj zeeg xyoo 2019 ntawm San Joaquin Tsev Kawm Qib Siab thiab Tranquility Tsev Kawm Ntawv Qib Siab.

Kev kos duab yli qauv kev tsim cov thawj coj ntawm cov hluas, cov pab pawg ntawm Golden Plains tau siv thawj xyoo ntawm tsev kawm kev hwm kev ua thawj coj, pab pawg tsim, thiab kawm txog kev tawm tsam kev ncaj ncees.

Xyoo dhau los no, ob tshooj lus sib tham nyob rau txoj kev txhim kho tsev kawm ntawv huab cua. San Joaquin tau tsom mus rau lub chaw nyab xeeb thiab siv txoj cai sib tw, uas siv cov kev tshawb fawb los ntawm cov hluas los tawm tsam kev ua txhaum kev haus dej haus cawv tsis txaus ntseeg thiab ua kom muaj kev noj qab haus huv zoo. Tranquility High School npaj rau kev sib raug zoo ntawm tub ntxhais kawm thiab kws qhia ntawv.