Madera Pab Pawg Tawm Tswv Yim Txhawb

Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Txhawb Cov Tub Ntxhais Kawm yog ib lub cib fim rau cov tub ntxhais kawm hauv Madera cov tsev kawm ntawv ua rau muaj kev hloov pauv tsev kawm ntawv thoob plaws. Qhov kev pabcuam tau lees paub rau lub caij nplooj ntoos zeeg ntawm 2018 hauv lub nroog ob lub high school. Tsis zoo li tom qab tsev kawm ntawv los yog cov chaw noj su, qhov kev zov me nyuam yog teeb tsa raws li lub tsev kawm ntawv xaiv tsa, thiab cov tub ntxhais kawm tau txais daim credit rau kev koom nrog.

Kev kos duab yli tus qauv rau kev tsim cov hluas, Pawg Neeg Sawv Cev Tub Ntxhais Kawm ntawm Madera South High School thiab Madera High Tsev Kawm Ntawv tau ua haujlwm ntawm ntau cov teeb meem los txhawb cov hluas hauv lawv cov zej zog. Qee yam ua piv txwv yog nkag mus rau cov zaub mov muaj txiaj ntsig zoo, kev txhawb nqa kev noj qab haus huv rau cov tsev kawm ntawv qib siab, kev nyab xeeb thiab cov tub ntxhais kawm kev nyab xeeb, nrog rau kev hloov pauv hauv haiv neeg hauv tsev kawm ntawv Madera Unified School District.