Marin Kev Npaj Rau Txoj Kev Muaj Peev Xwm Muaj Vaj Huam Sib Luag

Marin Organizing for Racial Equity yog nrhiav neeg! KAWM NTXIV

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Marin Lub Zos yog suav nrog cov neeg muaj nyiaj nyob hauv lub tebchaws. Tsis tau, txawm nws qhov kev tsim txiaj, qhov tsis ntev los no Haiv neeg suav daim ntawv tshaj qhia nyob rau hauv lub nroog raws li kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg tshaj plaws hauv lub xeev California. Yuav luag txhua qhov ntsuas - tus nqi raug kaw, kev noj qab haus huv, kev kawm, vaj tse, thiab kev muaj nyiaj txiag - nthuav tawm kev sib cais ntawm cov neeg dawb thiab cov zej zog ntawm cov xim. Hauv lub nroog, ntau lub koom haum tab tom ua haujlwm tseem ceeb tiv thaiv kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg hauv lub nroog, tab sis tsawg leej tau tsim cov txheej txheem uas cov hluas muaj peev xwm tsim thiab coj cov haujlwm uas lawv xav pom ua.  

Marin Kev Ua Tiav rau Kev Ua Phem rau Kev Ncaj Ncees (NTXIV) yog qhov kev pab cuam tshiab uas muaj siab coj cov hluas ntawm cov xim thiab lawv pawg los sib koom ua ke thiab txhawb kev hloov pauv hauv zej zog kom muaj kev ncaj ncees rau haiv neeg. Ob peb lub hlis tom ntej no, txoj haujlwm yuav ntiav ntiav cov tub ntxhais kawm ntau hom los ua kom muaj kev ncaj ncees rau ntawm lub nroog.

Txhua pab pawg yuav tshaj tawm txoj haujlwm xyoo nrog rau kev tawm mus thiab kev cob qhia tsim los txhawb kom muaj chaw nyab xeeb los tshawb nrhiav haiv neeg,, kev xaiv ntsej muag kev sib ntxub ntxaug, thiab lawv yuav ua li cas pab pawg neeg ntawm Marin. Raws li lub hauv paus no ntawm kev sib nkag siab, kev nkag siab, thiab kev sib raug zoo, cov hluas yuav ua haujlwm ua ke los xyuas seb cov txheej txheem kev ntxub ntxaug muaj kev cuam tshuam txog vaj tse, kev thauj mus los, kev nkag tebchaws, kev noj qab haus huv, thiab kev kawm ntawv hauv Marin - thiab cov hauv kev tam sim no los tsim txoj hauv kev kom ua tiav txoj kev vam meej rau cov hluas xim. Qhov haujlwm no tau tsim los ua kom muaj kev txhawb nqa kom muaj kev txhawb nqa hauv zej zog los ntawm cov tub ntxhais hluas txoj kev xam pom ntxiv rau kev xaiv cov teeb meem ntawm tus kheej los daws teeb meem los ntawm MORE-coj kev tsim qauv thiab ua raws li kev sib pauv hloov kev sib tw.

Xav nrog koom ua ke?

Txhua tus neeg nyob hauv Lub Nroog Marin uas muaj hnub nyoog 12 txog 21 xyoos muaj cai tau txais - xav kom cov hluas thiab ntau haiv neeg tuaj thov. Cov neeg koom nrog txoj haujlwm yuav tsum tuaj koom ib hnub qhia txog kev tawm tsam kev ncaj ncees, tom qab ntawd cov rooj sib tham txhua lub lim tiam uas lawv yuav tshawb txog haiv neeg kev tsim txom thiab kev cuam tshuam txog kev ntxub ntxaug thiab kev ntxub ntxaug hauv Marin zej zog.

Daim ntawv thov koom nrog NTAU ntxiv rau xyoo 2021-2022 qhov kev kawm xyoo tam sim no raug kaw, tab sis rov qab saib dua thaum lub Kaum Ib Hlis yog tias koj txaus siab los ua tswv cuab rau lub caij nplooj ntoo hlav 2022!