Kev Txhawb Nqa Cov Hluas rau Nix Luam Yeeb (MYNT)

Peb Yuav Tos Cov Hluas Rau Peb MYNT Program! KAWM NTXIV

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

MYNT is a Central Valley youth leadership coalition that is working to reduce Cov teeb meem kev haus luam yeeb uas cuam tshuam rau Asmeskas-Asmeskas Zej Zog hauv Central Valley los ntawm kev tawm tsam, kev kawm, thiab kab lis kev cai lub sijhawm.

Because of Big Tobacco’s track record of targeting youth and young adults, MYNT responds to the challenge of the Qhov Tseeb Tseeb rau #ditchJUUL thiab tsim lub sijhawm ua kab lis kev cai los sawv cev rau kev noj qab haus huv ntawm cov tub ntxhais hluas, lawv lub zej zog, thiab lawv lub neej yav tom ntej.