Kuv tus Kwv Tus Ntsuj Plig

Kuv tus nus tus Keeper (MBK) siv cov tub ntxhais hluas ntawm 15-25 hauv kev tshawb nrhiav pom txog kev ncaj ncees rau menyuam yaus thiab kev tiv thaiv kev kub ntxhov uas siv cov tub ntxhais hluas coj kev tawm tswv yim los qhia rau cov neeg tuaj saib Long Beach. Cov tub ntxhais hluas muaj lub sijhawm los tshawb nrhiav cov khoom muaj pab rau cov hluas uas tau koom nrog txoj kev ncaj ncees, thiab lub zej zog ntawm Long Beach tuaj yeem pab txhawb cov hluas txoj kev loj hlob. Cov thawj coj cov tub ntxhais hluas yuav tsim ntau yam khoom siv kom pom tau tias cov lus pom zoo thiab cov lus pom zoo los ntawm lawv cov kev ntsuam xyuas.

Cov Youth Reporters tseem yuav tsim ib zaj dab neeg daws teeb meem txog kev tiv thaiv thiab muaj ntau tsev neeg uas tau ntsib cov kev cai lij choj ntawm kev ua txhaum cai lij choj kom cov neeg tuaj yeem tuaj yeem paub txog yam kev pab cuam rau cov neeg hluas thiab lawv tsev neeg thaum lawv ntsib teeb meem txhaum cai thiab tom qab ntawd.

Kuv tus Tij Laug lub Keeper yog ib qhov nyiaj pab los ntawm Long Beach Department of Health thiab Human Services.