Novato Community Program

Novato Community Program yog nyob rau hauv nws lub xyoo thib ob pab rau Novato zej zog. Qhov kev pab cuam no muab qhov chaw uas cov tub ntxhais hluas tuaj yeem sib sau ua ke los tsim lub zej zog, sib tham txog cov teeb meem uas lawv mob siab rau thiab muaj feem cuam tshuam rau lawv cov phooj ywg, thiab pab tsim lub zej zog Novato uas muaj kev ncaj ncees thiab txhawb nqa kev noj qab haus huv ntawm cov tub ntxhais hluas.

Xav koom nrog?

Cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 12-21 uas nyob lossis tam sim no mus kawm ntawv hauv Novato tau txais kev koom tes. Peb txhawb cov tub ntxhais hluas ntawm cov xim, LGBTQIA+, thiab thawj tiam cov tub ntxhais hluas koom nrog. 

Yog tias koj xav koom nrog, thov email Maria Navarro ntawm [email tiv thaiv]. Cov rooj sib tham yuav muaj nyob rau txhua hnub Wednesday thaum 4:00-5:00 teev tsaus ntuj ntawm chav zej zog ntawm Hill Education Center (Marin Oaks High School).