Cov Thawj Coj Ua Hluav Taws Xob (YLAB)

Lub Koom Haum Youth Leadership Alumni Board (YLAB) yog yli cov hluas pab nyiaj pub dawb hauv Fresno thiab Madera. Lub hwj chim ntawm cov tub ntxhais hluas philanthropy yog cov uas paub tshaj plaws txog cov tub ntxhais hluas - cov tub ntxhais hluas - txiav txim siab cov phiaj xwm twg yuav zoo tshaj rau cov hluas hauv lawv cov zej zog. Cov tub ntxhais hluas nquag koom nrog thaj chaw hauv zej zog thiab cuam tshuam nrog cov tswv cuab hauv zej zog txhua lub sijhawm, txhua hnub. Qhov kev paub ntawd qhia cov hluas kev siab hlub thaum lawv tham txog daim ntawv thov, tsab ntawv txhawb nqa, pob peev nyiaj thiab kev xam phaj - lawv muaj kev nkag siab zoo txog cov phiaj xwm twg yuav muaj txiaj ntsig zoo rau lawv cov zej zog.

YLAB cov tub ntxhais hluas pawg thawj coj yog tsim los ntawm yli cov tub ntxhais kawm uas sawv cev rau Fresno thiab Madera cov zej zog, tau qhia lawv lub peev xwm rau kev coj noj coj ua, thiab tau cog lus los txhawb cov tub ntxhais hluas ntawm Fresno thiab Madera counties kom koom nrog kev hloov pauv hauv zej zog.

Txhua lub voj voog txhua xyoo muaj kev rov xyuas cov ntawv thov thiab xaiv 10 cov tub ntxhais hluas los qhuas nrog Cov Txiaj Ntsig Zoo. Kwv yees li $ 5,000 yog muab txhua xyoo hauv cov scholarships. Qee zaus, YLAB tau txais kev pabcuam me-nqi rau cov tib neeg thiab tej pawg hauv lub zejzog los mus ua haujlwm ntxiv rau kev ncaj ncees.

Qhov kev kawm no qhib rau yli Alumni. Cov neeg tuaj koom sib ntsib txhua peb lub hlis nyob rau ib xyoos thiab raws li qhov xav tau thaum muaj kev kawm ntawv dawb.