Programs

Koom Haum Leadership Lub Koom Haum coj cov tub ntxhais hluas los ua ke thiab muab lawv coj los coj cov kev hloov hauv kev sib hloov hauv lawv cov zej zog. Peb ua tiav qhov no los ntawm kev mloog lawv cov tswv yim, ntxig lawv cov kev txawj ntse thiab kev txawj ntse, thiab muab cov tswv yim zoo thiab cov kev pab cuam los ua kom lawv lub suab hnov.

Peb khiav dej num hauv zej zog-raws li xya lub chaw ua haujlwm thiab thoob lub xeev. Siv daim pheem thib lossis txuas hauv qab no mus rau lub cheeb tsam koj xav paub ntxiv txog.

Peb Cov Kev Pabcuam