Kev Koom Tes Qhov Chaw rau Dub, Hauv Tebchaws & Cov Hluas Ntawm Cov Xim

Feem coob ntawm peb cov neeg koom nrog txoj haujlwm yog cov hluas ntawm cov xim. Txawm li cas los xij, muaj qee qhov haujlwm uas tau tsim tshwj xeeb los tsim chaw sib raug zoo rau cov hluas BIPOC. Cov khoos kas no muab kev kho mob hauv paus keeb kwm, zoo li Cultura Kuj thiab Joven Noble, nrog rau cov chaw muaj kev nyab xeeb rau BIPOC cov hluas kom pom, npaj thiab siv cov phiaj xwm kom haum rau lawv cov kev xav tau tshwj xeeb.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Yav Tas Los