Mental Health

Xyoo tsis ntev los no, kev puas siab puas ntsws - tshwj xeeb tshaj yog cov tub ntxhais hluas - tau lees paub tias yog qhov tseem ceeb hauv kev noj qab haus huv hauv zej zog. Ntawm yli, cov tub ntxhais hluas tab tom ua haujlwm txhawm rau txhawm rau txhawm rau kev puas siab puas ntsws, hais txog cov teeb meem uas cuam tshuam tsis zoo rau kev mob hlwb, thiab tawm tswv yim rau kev coj noj coj ua kom tsim nyog thiab siv tau cov peev txheej kev noj qab haus huv hauv tsev kawm ntawv, hauv zej zog thiab online.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Yav Tas Los