Cov Hluas Sawv Cev

Cov Tub Ntxhais Hluas thiab Cov Tub Ntxhais Kawm AdLub Rooj Sab Laj muaj suab npe yog ib ntawm peb cov tswv yim muaj zog tshaj plaws los coj cov suab rau cov hluas los txiav txim siab rooj - hauv tsoomfwv hauv nroog thiab hauv tsev kawm ntawv. Raws li cov ntaub ntawv lawv khaws los ntawm lawv cov phooj ywg, cov haujlwm no thiab pawg sab laj tawm tswv yim rau cov cai tseem ceeb, thiab muab cov lus pom zoo thiab kev qhia rau cov kws qhia ntawv, cov thawj coj, pawg thawj coj hauv tsev kawm ntawv, tus saib xyuas thiab pawg sab laj hauv nroog los tsim kev hloov pauv hauv peb cov zej zog.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Yav Tas Los