2 tug thawj coj hluas sawv cev rau Fresno County ntawm Friday Night Live California Youth Council

Lub Kaum Hlis 18, 2019 · 

Friday Night Live California Youth Council (CYC) lees txais ob lub Nroog Fresno FNL Cov Thawj Coj los sawv cev Fresno County ntawm Sate Level. Nicole Lee, tus thawj coj ntawm Roosevelt High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League (YALL) ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj los ntawm 2019-2020. Lily Vang, tus thawj coj ntawm Sunnyside High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League (YALL) ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj Los ntawm 2019 -2020.