STAKE Act kom tiv thaiv kev muag khoom luam yeeb tsis raws cai hauv xeev

Cuaj hlis 15, 2012 ·

Xyoo YLI cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg ua hauj lwm hauv San Mateo tau txhawb cov kev cai lij choj rau xeev txoj cai kom muab ncua tseg thiab tshem tawm cov khw muag khoom yog tias tus neeg muag khoom pheej rov txiav txim siab muag cov khoom haus luam yeeb rau cov menyuam tsis muaj hnub nyoog.

Thaum ib nrab lub Cuaj Hli, California Tus Thawj Kav Tebchaws Jerry Brown tau kos npe rau hauv tsab cai lij choj Txoj Cai Bill 1310, txoj cai lij choj uas nyuam qhuav xaiv tsa Xeev Senator Jerry Hill (D-San Mateo) tau qhia txog kev yaum cov thawj coj hluas los ntawm YLI. Yav tas los Assemblyman Hill tau tsim daim nqi no tom qab ntsib nrog cov thawj coj hluas los ntawm Lub Koom Haum Youth Leadership Institute hauv 2011.

Cov tub ntxhais hluas nthuav qhia Hill nrog cov kev tshawb pom ntawm lawv cov kev tshawb nrhiav txog kev haus luam yeeb tsis muaj hnub nyoog thiab kev nkag mus hauv Nroog San Mateo, thiab cov kev sib tw uas lawv pom hauv kev tuav cov khw muag khoom muaj kev lav phib xaub rau kev muag yeeb tsis muaj hnub nyoog. Ntau tshaj li txoj kev muaj yeej ntawm txoj kev muag luam yeeb muag luam yeeb sab tom hauv ntej, qhov kev pom zoo ntawm tsab cai no kuj tau sawv cev rau kev muaj yeej loj hauv txoj cai tswjfwm ntawm cov hluas thiab kev hloov hauv zej zog.