BMOC pab ntsuas kom dhau Kev Ntsuas P rau Fresno Chaw Ua Si

Lub Kaum Ob Hlis 20, 2020 · 

“Rau Lub Nroog Fresno qhov kev txiav txim, lub tsev hais plaub raug txiav txim kom nkag mus rau qhov kev txiav txim tshiab kom pom zoo rau Fresno Building Healthy Communities tshaj tawm tias Measure P tau dhau lawm. Ntawm Fresno Building Healthy Communities qhov kev nqis tes ua, lub tsev hais plaub raug txiav txim kom nkag mus rau qhov kev txiav txim tshiab uas tso cai rau Fresno Building Healthy Communities qhov kev thov kom tshaj tawm kev pab cuam thiab tshaj tawm tias Measure P tau dhau lawm. "

Cov Tub & Cov Txiv neej ntawm Cov Yeeb Yam tau pab dhau Measure P thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020, uas yog npaj kom nce $ 40 lab ib xyoos rau 30 xyoo tom ntej los txhawb nqa cov tiaj ua si thiab cov chaw ntsuab nyob hauv Fresno. Cov neeg nyob Fresno yeej! Cov hluas yeej! Ntau thiab zoo dua cov chaw ua si, kev ua yeeb yam, thiab txoj kev taug kev mus txog rau txhua tus neeg hauv peb lub nroog! Ua tsaug rau #PeoplePower!