Cov Neeg Kawm Lus Askiv Kev Kawm Dab Neeg Tshaj Tawm Tshaj Tawm

Plaub Hlis 1, 2022 · 

Txoj Haujlwm Qhia Txog Kev Kawm Lus Askiv yog tsim los rau Cov Neeg Kawm Lus Askiv hauv Fresno Unified School District los qhia lawv cov kev paub dhau los ua EL cov tub ntxhais kawm hauv FUSD – qhov zoo thiab qhov tsis zoo. Cov tub ntxhais hluas yuav qhia lawv cov dab neeg thiab muab kev daws teeb meem rau cov neeg tsim cai thiab cov thawj coj kev kawm los txhawb EL kev kawm.