Cov neeg pov npav hauv Fresno pom zoo Measure P

Lub Kaum Ib Hlis 6, 2018 · 

“Fresno Lub Tsev Noj Qab Haus Huv Hauv Zej Zog Cov Tub Hluas thiab Txiv Neej ntawm Pawg Pab Pawg Sib Koom [Efrain Botello's] kev thuam ntawm lub nroog cov chaw ua si. Ib txhia qhia kev ntxhov siab txog kev caij peb lub tsheb npav mus rau qhov chaw ua si skate ze tshaj plaws. Lwm tus hais tias lawv niam lawv txiv tsis tso cai rau lawv coj lawv cov kwv yau mus rau lawv lub tiaj ua si hauv zej zog vim nws tsis nyab xeeb. "

Nyeem zaj dab neeg ntawm no!