Half Moon Bay pib ua haujlwm Pabcuam Cov Neeg Teb Cov Lus Teb

Lub Yim Hli 13, 2020 · 

Nyob rau ntawm Half Moon Bay City Council lub rooj sib tham tshwj xeeb thaum Lub Xya Hli 14, Pawg Sab Laj tau tshaj tawm cov neeg ua haujlwm ua haujlwm nrog zej zog los tsim thiab ua raws li kev sim Kev Pabcuam Hauv Zej Zog Kev Tiv Thaiv Kev Kub Ntxhov los txhim kho lub nroog cov lus teb rau kev mob hlwb, kev quav yeeb quav tshuaj, thiab kev tsis muaj tsev nyob. yli thiab lwm tus neeg koom tes hauv zej zog tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev npaj cov theem ntawm txoj cai no, coj cov neeg ua haujlwm hauv nroog txog cov zej zog cov kev xav tau.