Madera Ranchos Kev nthuav qhia ntawm Luam Yeeb

Lub Ob Hlis 19, 2020 · 

MYNT koom tes nrog txoj haujlwm hauv Madera los nthuav qhia ntawm Madera Ranchos Middle School. Qhov kev nthuav qhia tau qhia cov neeg ua haujlwm paub txog kev tswj luam yeeb thiab yuav ua li cas pom cov cuab yeej vaping. Peb kuj tseem muab cov peev txheej tseem ceeb thiab nthuav lub sijhawm rau cov hluas hauv tsev kawm theem nrab koom nrog peb txoj haujlwm.