Madera cov tub ntxhais hluas tawm tswv yim txog kev puas siab puas ntsws zam kev tsis tuaj

Lub Rau Hli 1, 2022 · 

Nrog lub hom phiaj ntawm kev saib tsis taus kev puas siab puas ntsws hauv Madera Unified School District, Cov Tub Ntxhais Kawm Voices United tau tshawb fawb thiab tawm tswv yim ntxiv txog kev noj qab haus huv puas hlwb raws li kev zam rau cov menyuam kawm ntawv. Qhov kev zam txim tshiab no twb tau pom zoo nyob rau hauv ib lub tsev kawm ntawv theem siab hauv Madera Unified thiab yuav tau txais kev pom zoo ntau ntxiv nyob rau xyoo kawm ntawv tom ntej.