Cov tub ntxhais hluas Madera cov thawj coj tawm tswv yim rau kev noj qab haus huv pom zoo tsis tuaj kawm ntawv

Lub Rau Hli 11, 2021 · 

Cov tub ntxhais hluas cov thawj coj nthuav qhia cov ntaub ntawv thiab tawm tswv yim rau Madera Unified Lub Tsev Kawm Hauv Nroog txhawm rau de-stigmatize kev puas siab puas ntsws hauv tsev kawm ntawv los ntawm kev ntxiv kev puas siab puas ntsws pom zoo tsis tuaj nrog qhov yuav tsum tau ua tom qab uas txhawb cov hluas.