Cov tub ntxhais hluas Madera cob qhia Cov Neeg Ua Haujlwm Hauv Tsev Kawm Qib Siab thiab cov tub ntxhais kawm txog Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Pabcuam

Peb Hlis 21, 2021 · 

Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Tub Ntxhais Kawm thiab Madera Cov Hluas Kev Ua Haujlwm cob qhia thiab txhawb nqa Madera Community College cov neeg ua haujlwm thiab cov tub ntxhais kawm los siv lawv tus kheej Cov Kws Saib Xyuas Tub Ntxhais Kawm hauv lawv lub tsev kawm ntawv.