Marin yli cov hluas tau txais COVID-19 cov pob saib xyuas

Lub Kaum Ob Hlis 19, 2020 · 

Txhua tus tub ntxhais hluas yli tau txais pob kev saib xyuas thaum lub Tsib Hlis thiab Kaum Ob Hlis 2020.