Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Merced Union Muaj LGBTQ + Cov Lus Hauv Tus Kheej rau Kev Npaj Ua Phem Rau Kev Sib Deev

Tej zaum 23, 2019 ·

Lub Plaub Hlis 10th, koom nrog LGBT Alliance, Cov Ntxhais Hluas thiab Womyn of Colour (GWoC) tau thawb txoj cai ntxiv rau Tsev Kawm Ntawv Theem Siab Merced Union qhov Kev Npaj Ua Phem Hais Txog Kev Sib Deev thiab lub cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj xws li LGBTQ + tus phooj ywg. Cov ntaub ntawv tshiab yuav raug muab qhia rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub ntxhais kawm nyob rau xyoo tom ntej.