Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Merced Union Muaj LGBTQ + Cov Lus Hauv Tus Kheej rau Kev Npaj Ua Phem Rau Kev Sib Deev

Lub Tsib Hlis 23, 2019 · 

Thaum Lub Plaub Hlis 10, nyob rau hauv kev koom tes nrog LGBT Alliance, Cov Ntxhais & Womyn ntawm Xim (GWoC) tau thawb daim ntawv sau ntxiv rau Merced Union High School cov lus hais txog kev sib daj sib deev tshiab thiab hauv nroog cov ntaub ntawv kom suav nrog LGBTQ + lus zoo. Cov ntaub ntawv tshiab no yuav faib rau txhua tus neeg ua haujlwm thiab tub ntxhais kawm nyob rau xyoo tom ntej.