Merced Youth Pass Txoj Cai Tiv Thaiv Txoj Kev Muag Khoom

Lub Yim Hli 2, 2021 · 

Thaum lub caij ntuj sov xyoo 2021, vim muaj kev kub ntxhov ntau ntxiv rau cov neeg muag khoom hauv Latinx txoj kev, Merced cov tub ntxhais hluas pom tias Lub Nroog Merced tsis ua raws li xeev daim nqi 946, uas ua raws txoj cai kev muag khoom. Cov tub ntxhais hluas tom qab ntawd tau tawm tswv yim kom dhau txoj cai los tiv thaiv cov neeg muag khoom hauv txoj kev.