Merced Youth Pass Resolution kom lees paub Lub Rau Hli raws li lub hli muaj nuj nqis

Lub Rau Hli 3, 2021 · 

Thaum Lub Rau Hli 2021, Merced cov tub ntxhais hluas tau koom nrog hauv kev tawm tsam uas ua rau Lub Nroog daws teeb meem kom lees paub lub Rau Hli raws li Lub Hli Txaus Siab, thiab kom muaj LGBTQ+ tus chij ya ntawm Txoj Kev Loj.