Merced Youth Secure Youth Sports Vouchers

Lub Rau Hli 3, 2021 · 

Ntau lub nroog kis las xav tau qee yam kev them nqi rau kev koom nrog - sau npe, khoom siv, chaw siv. Qhov no ua rau kis las kis las tsis tau rau cov tub ntxhais hluas uas tuaj yeem tau txais txiaj ntsig zoo tshaj los ntawm kev koom nrog cov hom phiaj no. Thaum Lub Rau Hli xyoo 2019, Merced cov tub ntxhais hluas tau ua tiav phiaj los nqis tes rau $ 5,000 hauv daim ntawv ncaws pob ncaws pob hluas kom them cov nqi no rau cov hluas tau nyiaj tsawg. Thaum Lub Rau Hli xyoo 2021, lawv tau txais kev nyab xeeb ntxiv $ 8,500, ua kom ntseeg tau tias lub sijhawm los koom nrog ncaws pob yog qhov ncaj ncees rau txhua tus tub ntxhais hluas.