Ib tug tub ntxhais hluas yli raug xaiv los zaum rau Hnub Friday Hmo Live's California Youth Council

Lub Yim Hli 1, 2021 · 

Friday Night Live (FNL) California Youth Council xaiv ib Fresno County cov thawj coj hluas los sawv cev rau Nroog Fresno ntawm lub xeev. Nicole Hernandez, tus thawj coj los ntawm Reedley Middle College High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League, ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj.

Saib daim ntawv tshaj tawm ntawm no!