Qe Madre! Media Kev txhawb Semana de La Mujer

Peb Hlis 5, 2019 · 

Qe Madre! Media co-hosts Semana de la Mujer ntawm thaj chaw Mirage Highschool hauv Thermal, CA. Kev ua haujlwm rau lub limtiam-ntev mas muaj kev pabcuam thiab kev cob qhia rau cov pojniam hluas hauv tsev kawm ntawv.