San Francisco Cov Nyiaj Pab Menyuam Reauthorized

Kaum ib hlis 29, 2000 ·

Cov kev hloov ntawm Cov Menyuam Txoj Cai raug hloov dhau los ntawm cov neeg xaiv tsa thawj zaug nyob hauv 1991, ua tsaug rau lub koom txoos hauv zej zog, thiab tau raug tso cai los ntawm cov neeg xaiv tsa hauv San Francisco hauv 2000.

Txoj Cai Kho Kev Yav Me Nyuam yuav tsum tau hais tias Lub Nroog yuav tsum sib npaug li 3% ntawm lub nroog cov nyiaj khwv tau los ntawm cov se (hauv qhov kev hu ua "Children's Fund"), siv rau cov kev pabcuam rau cov menyuam yaus, cov hluas thiab lawv tsev neeg. Nws tseem thiab tau txiav txim rau Cov Me Nyuam Nyiaj Txiag Pob Nyiaj, uas tiv thaiv kev txiav nyiaj txiag rau cov nyiaj muab rau cov kev pab cuam me nyuam yaus. Qhov no muaj xws li nyiaj txiag rau: Kev Zov Me Nyuam thiab Kev Kawm Ntawv; Tawm Tsev Kawm Ntawv Sij Hawm; Tsev Neeg Kev Txhawb; Cov Thawj Coj Ua Hluav Taws Xob, Kev Tsim Kho thiab Kev Txhim Kho; Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem thiab Kev Tiv Thaiv; thiab ntau dua.

Thaum qhov kev hloov kho tshiab no tau muab rov tuaj rau lub Kaum Ib Hlis Ntuj ntawm 2000, YLI cov neeg ua haujlwm thiab cov hluas tau koom tes hauv kev tsim thiab kev faib cov phiaj xwm cov khoom siv tau, uas tau luam tawm thiab muab faib los ntawm cov neeg txhiab xyoo rau kev sib tw. YLI kuj tau pab nyiaj txiag ruaj ntseg los ntawm lub hauv paus chaw tshwj xeeb hauv zos rau qhov tseem ceeb ntawm qhov kev xaiv tsa, uas pab tsim cov phiaj xwm kev ua ub ua no thiab cov phiaj xwm phiaj xwm.

Cov Nyiaj Txiag Cov Menyuam tau raug hloov dua tshiab los ntawm cov pej xeem hauv nroog hauv kev sib tw hauv 2000 ua "Prop D". Hauv 2011, Cov Menyuam Yaam Nyiaj Txiag tau ua nws qhov 20th Ib Xyoos San Francisco lub Nroog nrog feem coob ntawm cov neeg raug xaiv tsa thiab ntau pua tus tswvcuab hauv lub zej zog tuaj koom.

Hauv 2011, DCYF muaj peev nyiaj ntau tshaj $ 100 lab, nrog rau Cov Nyiaj Pab Cov Menyuam Yaus (50 lab) thiab ntxiv cov kev nqis peev hauv nroog hauv cov menyuam yaus uas tau txais txiaj ntsig xyoo dhau los ntawm cov koomhaum pabcuam pejxeem thiab kev koomhaum. Cov nyiaj no txhawb ntau tshaj 40,000 cov menyuam, ntau dua 200 cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais kawm ntawv, cov kev pabcuam hauv peb cov tsev kawm ntawv, thiab ntau yam kev pabcuam uas tsim muaj rau ntau txhiab tus menyuam uas tsis tshua tau nyiaj los ua kom nyob thiab nyob tau hauv San Francisco.