Xeev Latina Cov Hluas: Cov Hluas Hauv Nroog Virtual

Lub Rau Hli 8, 2021 · 

Fresno County Hispañas Youth Leadership Program (HYLP) coj lub xeev lub nroog virtual nrog rau lwm lub HYLP cov hluas thoob plaws lub xeev uas tshuaj xyuas thiab tshawb nrhiav cov kev daws teeb meem uas cuam tshuam rau California Latina cov hluas. Lub Nroog Fresno HYLP cov tub ntxhais hluas nthuav qhia lawv txoj kev tshawb fawb txhawb rau Kev Tshawb Fawb Txog Kev Ncaj Ncees kom ua tiav hauv Fresno County lub tsev kawm ntawv txoj haujlwm raws li yuav tsum tau ua.