Pawg neeg tawm tswv yim txhawb nqa cov tub ntxhais kawm tau ua tiav kev tawm suab rau cov menyuam kawm ntawv

Lub Cuaj Hli 26, 2019 · 

yli cov neeg ua haujlwm koom tes nrog cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg ua haujlwm los tsim thiab tsim chav tsev kawm ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawm Hamilton.

Nyeem zaj dab neeg ntawm no!