Virtual Kuv thiab E Hnub

Plaub Hlis 14, 2021 · 

Hauv kev koom tes thiab sib koom ua ke kom tsis muaj haus luam yeeb hauv California, MYNT koom nrog cov neeg tawm tswv yim thoob plaws xeev California los qhia thiab qhia cov neeg muaj feem cuam tshuam txog peb txoj kev tswj hwm kev haus luam yeeb. Ib tus neeg laus koom nrog los ntawm MYNT Pab Pawg Tiv Thaiv Kev Haus Luam Yeeb tau koom nrog zoo los tawm tswv yim rau nws lub zej zog ntawm cov tswv lag luam Dub xav tau ntau lub khw muag luam yeeb dawb.